» کوین ها » About Lyra
ارزجو| معرفی ارز
کوین ها

About Lyra

2024-06-05 109

About Lyra

Welcome to the adorable world of Solana’s cutest puppy memecoins – Myro, Myra, and their newest addition, Lyra! Step into the pawsitively incredible journey of Myro, a trailblazer in the world of Solana’s memecoins. With a soaring market cap of over $300 million, Myro has captured the hearts of the crypto community with its charm and potential.
Now meet Myra, the paw-some offspring of Myro! With a market cap exceeding $15 million, Myra has quickly become a rising star in the Solana memecoin universe. This furry friend brings joy and excitement to the solana meme community.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع مورد استفاده در ارزجو

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×